Tutkimuksen valinta, tilaaminen ja lähetteet

Valitkaa potilaan hoidon kannalta tarkoituksenmukainen tutkimus ohjekirjasta ja tehkää laboratoriolähete ETUKÄTEEN. Ilman lähetettä (avoinna olevaa pyyntöä) laboratorio ei voi ottaa näytteitä. Erityisesti, kun kotiutatte potilaita erikoissairaanhoidosta, ja jos kotikunnan perusterveydenterveydenhoidon yksikkö jatkaa potilaan hoitoa ja huolehtii laboratoriopyyntöjen tekemisestä, ohjatkaa potilas menemään omaan perusterveydenhoidon yksikköön, ei laboratorioon. Perusterveydenhoidon yksikkö ohjaa potilaan laboratorioon tarvittavat tutkimukset tilattuaan. Näin yhdessä varmistamme, että potilaalle ei tule turhaa laboratoriokäyntiä tai että hänen ei tarvitse odottaa pyynnön saamista järjestelmään. Valinnanvapauden perusteella potilas voi valita terveydenhuollon yksikkönsä. Laboratorioon tarvitaan kuitenkin aina lähete, jonka terveydenhuollon yksikkö tekee. ISLAB ei pysty käsittelemään maksusitoumuksia.

Tutkimus tilataan pääsääntöisesti atk-järjestelmän kautta tai paperilähetteellä silloin kun yhteyttä ei ole. Näytteen sujuvan käsittelyn ja analysoinnin varmistamiseksi on tutkimuksia tilatessa tärkeää käyttää ISLABin ohjekirjan mukaisia tutkimusnumeroita ja lyhenteitä. Pakollisia tietoja ovat myös potilaan nimi ja henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja -aika. Osaan tutkimuksista liittyy erillinen tutkimuskohtainen lähete, joka täytyy täyttää ja toimittaa laboratorioon esim. potilaan mukana.

Tilatkaa vain tarvittavat tutkimukset. Useamman, laboratoriosta riippumattoman syyn takia, laboratorio ei karsi tai poista hoitoyksikön tekemiä pyyntöjä silloinkaan, kun potilaalla on esim. kaksi samaa, eri hoitoyksiköiden tekemää pyyntöä. Laboratoriovastaus menee aina tietylle laboratoriopyynnölle ja hoitoyksiköllä voi olla esim. kuittaussysteemi, jossa pyynnön tekijälle tulee kuittaus, kun tutkimustulokset tuolle pyynnölle ovat valmiit. Tai tekstiviestipalvelu toimii vain tietyn yksikön pyynnöillä ja silloin vastausten tulee mennä tuolle pyynnölle. Organisaatioilla voi myös olla rajoituksia siinä, miten ja kuinka laajasti eri hoitoyksiköiden pyyntöjä sekä vastauksia nähdään.

Tilatkaa tutkimus suunnitellulle näytteenottopäivälle. Tutkimuspyyntö säilyy laboratoriotietojärjestelmässä 194 päivää suunnitellusta näytteenottopäivästä.

Ulkomaalaisten henkilöiden laboratoriopyynnöt ja potilaan tunnistus

Ulkomaalaisen saapuessa terveydenhuoltoon, hänelle annetaan väliaikainen henkilötunnus, jonka avulla laboratoriopyynnöt siirtyvät laboratorion tietojärjestelmään. ISLABin laboratoriotietojärjestelmään siirtyvät kaikki ISLABin alueella tehdyt pyynnöt. Potilas tunnistetaan nimen ja henkilötunnuksen perusteella. Väliaikaisia henkilötunnuksia annettaessa laboratoriotietojärjestelmästä on löytynyt esim. kolme samannimistä henkilöä, joilla on sama syntymäpäivä, mutta eri henkilötunnuksen loppuosa. Jotta potilaan tunnistus toteutuu ja tulokset siirtyvät oikean potilaan tietoihin, on erittäin tärkeää, että näytteenottoon tuleva potilas tietää koko potilastunnisteensa eli nimen ja sen henkilötunnuksen, jolle hänen pyyntönsä on tehty.

Kun lähetätte väliaikaisella henkilötunnuksella olevan potilaan näytteenottoon, antakaa hänelle mukaan laboratoriolähete, jossa on kirjattuna se nimi ja henkilötunnus, jolle olette pyynnöt tehneet. Lisäksi lähetteeseen on hyvä laittaa pyydetyt tutkimukset. Tämä avulla voimme varmistua, että otamme laboratoriojärjestelmästä oikean henkilön pyynnöt. Ilman tietoa henkilötunnuksesta, näytteitä ei voida ottaa