a- Pienennä tekstiä
100 % Palauta teksti normaalikokoon
A+ Suurenna tekstiä

Suunnitelmallista toimintaa henkilöstön työtyytyväisyyden edistämiseksi

 

Strategista henkilöstön kehittämistoimintaa ohjaa henkilöstöhallinnon kehittämissuunnitelma. Siinä suunnitellaan työhyvinvoinnin, työsuojelun sekä osaamisen hallinnan kehittämisen painopistealueet kullekin toimintakaudelle. Palkkauspolitiikan oikeudenmukaisuus, työn vaativuutta vastaava palkkaus, tehtäväkuvien ajantasaisuus ovat tärkeitä pitovoimatekijöitä. Nämä olivat painopisteinä vuonna 2023. Viime vuoden aikana ISLABin palkkausjärjestelmää kehitettiin yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Laboratoriohoitohenkilöstölle otettiin käyttöön työn vaativuuden arviointiin perustuvat palkkakorit sekä lääkärisopimuksen alaiselle henkilöstölle valmisteltiin osaamiseen ja vastuuseen perustuva OSVA-uraporrasjärjestelmä.

 

Toimintakauden 2023 aikana edistettiin oman työn ja työyhteisön kehittämisen mahdollisuuksia muun muassa aloitetoiminnan periaatteilla. Aloitetoiminnalla tarkoitetaan työntekijöiden tekemien kehittämisehdotusten keräämistä sekä ehdotusten kautta tapahtuvaa työyhteisön kehittämistä, kehittämisideoiden arviointia ja mahdollista palkitsemista.  Henkilöstöhallintopalveluissa on edistetty myös sähköisiä järjestelmiä ja viime vuonna valmisteltiin Laatuportti -ohjelman käyttöönottoa. Laatuportti -ohjelmaa hyödynnetään sähköisissä työturvallisuusilmoituksissa sekä aloitetoiminnassa.

 

Työssä jaksamisen tukeminen

Yhteisöllisellä työvuorosuunnittelulla halutaan osaltaan tukea joustavaa työ- ja siviilielämän yhdistämistä.  Yhteisöllinen työvuorosuunnittelu on otettu käyttöön jaksotyössä niissä toimipisteissä, missä se on ollut mahdollista toteuttaa. Riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi rekrytointia kehitetään edelleen.  Osallistumme rekrytointi- ja laboratorioalan tapahtumiin vuosisuunnitelman mukaisesti osana rekrytoinnin kehittämistä ja markkinointia. Tavoitteena on saada avoimena oleviin tehtäviin riittävästi työnhakijoita lisäämällä ISLABin tunnettavuutta, näkyvyyttä ja houkuttelevuutta. Jokainen työntekijä voi omalla toiminnallaan myös edistää rekrytointia suosittamalla ja kannustamalla hakemaan avoimena olevia työpaikkojamme esim. harjoittelussa oleville opiskelijoille, sijaisille, keikkalaisille ja tuntemilleen alan henkilöille. Rekrytointia edistää myös se, jos harjoittelu tai keikkakokemus ISLABissa on ollut myönteinen.

 

Sisäisen viestinnän kehittäminen

Tavoitteena on, että sisäinen viestintä on laadukasta ja oikea-aikaista.  Intra on ensisijainen tiedotuskanava ja sitä tukevat TEAMS ja sähköpostijakelut. Kuukausittaiset Hetki yhdessä -tilaisuudet tallenteineen ovat kaikkien islabilaisten yhteisiä tilaisuuksia ajankohtaisista ja strategisista asioista. Hetki yhdessä -tilaisuuksiin työntekijöillä on mahdollisuus nimettömänä esittää itseään askarruttavia kysymyksiä, joihin johtoryhmän jäsenet vastaavat.  Ajankohtaisista asioista laaditaan tiedotteita ja uutisia, jotka julkaistaan ISLABin intrassa.  Henkilöstöhallinnon ohjeita laaditaan ja päivitetään tarpeen mukaisesti.

 

 

Hyvinvoivana islabilaisena kaiken ikää

KEVA on myöntänyt ISLABille Työelämän kehittämisrahaa 25.000 euroa. Hankkeen teemoja ovat työssä tukeminen viimeisten työvuosien aikana, työurien pidentäminen, joustavan työnteon mahdollistaminen henkilön jo jäätyä eläkkeelle sekä esihenkilöiden ikäjohtamiseen liittyvän koulutuksen toteuttaminen. Hanke toteutetaan 10/2023–7/2025 välisenä aikana.

 

Hankkeen tavoitteena on antaa työntekijöille ja esihenkilöille tietoa ja valmiuksia ikäjohtamisesta.  Ikääntyvien työelämää on mahdollista tukea monin keinoin ja kannustaa jatkamaan työuriaan ja jopa työskentelemään eläkkeelle jäätyään. Kokeneet konkarit ja eläkkeelle jo jääneet on koettu ISLABissa tärkeäksi voimavaraksi tässä sote-alojen työvoimapulassa. Uusia alalle valmistuvia tarvitaan lisää ja heistä käydään kovaa kilpailua. Osaavien työntekijöiden mahdollisimman pitkään työssä pysyminen antaa myös turvaa uusille alalle tuleville työntekijöille.

 

Houkuttelevan ja hyvinvoivan osaajayhteisön kehittämistyö jatkuu vuonna 2024

Tänä vuonna 2024 henkilöstön kehittämissuunnitelman painoalueina ovat:

  • Sairauspoissaolojen ennaltaehkäisy ja niiden vähentäminen
  • Palkitsemisjärjestelmän kehittäminen. Hyvä työsuoritus huomioidaan ISLABissa.
  • Työhön ja työyhteisön vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen
  • Työkuorman tasaaminen
  • Työnkierron/Urapolkumallin kehittäminen
  • Henkilöstökokemuksen (NPS) parantaminen

 

Vuoden 2024 aikana määrittelemme ISLAB-tasoisesti yhdenmukaisen ja tietoon perustuvan henkilöstömitoituksen.  Tavoitteena on varmistaa oikea osaaminen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Hyödynnämme määriteltyä henkilöstömitoitusta henkilöstösuunnittelussa ja tavoitteena on tasata työn kuormitusta ja parantaa henkilöstön hyvinvointia. Henkilöstömitoitus on yksi tämän vuoden strategisista toimenpiteistä. Suunnitelmat ja toimenpiteet toteutetaan henkilöstön kanssa yhteistyöllä.

Kaksi naispuolista hyväntuulista työntekijää nojaavat kaiteeseen ja katsovat toisiaan.

ISLABin henkilöstöetuudet ja turvallinen työpaikka

Henkilöstö on ISLABin tärkein toiminnan mahdollistaja.  ISLABissa halutaan panostaa henkilöstön osaamiseen, kehittämiseen, työhyvinvointiin ja tasa-arvon edistämiseen. Henkilöstöetuudet ovat tärkeitä huomion- ja arvostuksen osoituksia, mutta eivät korvaa työpaikan toimivuutta, kehitysmyönteisyyttä ja turvallisuutta. Tavoitteena on turvata ISLABin toiminta nyt ja tulevaisuudessa. Turvallisen työpaikan perusta on, että työpaikka säilyy, kehittyy ja kukoistaa jatkossakin ja kykenee tarjoamaan omistajilleen, asiakkailleen ja henkilökunnalleen heidän tarvitsemansa laadukkaat palvelut, työntekijämyönteiset ja hyvinvointia tukevat työpaikat.  ISLABin klassiset henkilöstöetuudet ePassin, työpaikkatarjoilujen,Tyhy-rahan ja henkilöstön muistamisten muodossa ovat saaneet tänä keväänä täydennystä työsuhdepolkupyöräedun muodossa. Toivottavasti sitä mahdollisuutta mahdollisimman moni tulee hyödyntämään ja tukee polkupyöräilyllä omaa terveyttään ja ympäristöystävällistä liikkumista.

On vastuullista johtamista katsoa pitemmälle tulevaisuuteen ja tehdä strategiset suunnitelmat, miettiä toimenpiteet ja tehdä rohkeita päätöksiä, joilla turvataan yhteinen työpaikkamme, ISLAB, tulevaisuudenkin työpaikkana.